Oecumenische situatie in het Midden-Oosten

3 september 2021
  • Profielafbeelding van Week van gebed voor eenheid
    Door: Week van gebed voor eenheid

De Week van gebed voor eenheid 2022 is voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Zij kozen het verhaal van de magiërs uit het Oosten dat staat opgetekend in Matteüs 2 als leidraad. De Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) is een gemeenschap van kerken die het geloof deelt in de Heer Jezus Christus als God en Verlosser in overeenstemming met de Bijbel en de kerkelijke traditie.

De Raad, die in 1974 werd opgericht, is de opvolger van de Raad van Kerken in het Nabije Oosten (opgericht in 1962). De Raad is een regionaal oecumenisch orgaan, dat kerken samenbrengt voor een gemeenschappelijk christelijk getuigenis in de regio waar Christus werd geboren, leefde, stierf, werd begraven en is verrezen uit de dood. Geografisch strekt het werk van de MECC zich uit van Iran tot aan de Golf in het oosten, tot aan de Middellandse Zee en Egypte in het westen. Oorspronkelijk bestond de Raad  uit drie kerkelijke families: de Evangelische, de Oriëntaals-Orthodoxe en de Oosters-Orthodoxe. In 1990 sloot de katholieke familie van kerken zich bij de Raad aan, waardoor een vierde familie werd toegevoegd. Deze kerken streven naar een gemeenschappelijke missie en meer eenheid tot glorie van de ene God.

Missie

De Raad heeft tot taak te werken aan de eenheid van de christenen door het nader tot elkaar brengen van visies, perspectieven en opstelling van de kerken in het Midden-Oosten. Dat geldt in het bijzonder voor kwesties die verband houden met de aanwezigheid en het getuigenis van christenen en de betrekkingen tussen christenen en moslims. Het is met name de missie van de Raad om een brug te zijn tussen:

  • kerken, die barrières en vooroordelen wegneemt en aan een gemeenschappelijk getuigenis van de opgestane Heer bouwt. Als oecumenisch orgaan brengt de MECC de overgrote meerderheid van kerken in het Midden-Oosten samen en biedt hen een ruimte om samen te komen, te bidden, te reflecteren, te analyseren, met één stem te spreken, en samen te handelen en te getuigen.
  • christenen en volken van andere religies in de regio, in het bijzonder met moslims. De MECC versterkt en ontwikkelt de dialoog en partnerschappen met moslims met het oog op versterking en verdieping van de vriendschap en de vrede tussen de volken voor het welzijn van de mensheid.
  • het Midden-Oosten en de rest van de christelijke wereld. De MECC wil een bemiddelaar zijn tussen de kerken in de regio en hun broeders en zusters in Christus elders.

Oecumenische actualiteit en uitdagingen in het Midden-Oosten

Ondanks complexe geopolitieke omstandigheden en mondiale, regionale en lokale uitdagingen is de Raad van Kerken in het Midden-Oosten vastbesloten om theologische en oecumenische bezinning in het Midden-Oosten te blijven bevorderen. Hij volbrengt deze missie voornamelijk door oecumenisch onderwijs, communicatie en netwerken te versterken. De Raad ontwikkelt ook initiatieven voor dialoog en rechtvaardige vrede. Bovendien zet de MECC zijn oecumenische en humanitaire inspanningen voort door de meest kwetsbaren te helpen toegang te krijgen tot basisbehoeften en -rechten. Dankzij het vertrouwen dat de MECC geniet, en dat hij in de loop der jaren heeft opgebouwd, wordt zijn werk ondersteund door gulle bijdragen van de aangesloten kerken en van oecumenische en mondiale partnerorganisaties. De MECC erkent de sleutelrol die partners spelen in het nastreven en bereiken van de doelstellingen die gericht zijn op het hooghouden van de menselijke waardigheid en de zorg voor Gods schepping.