De Week van gebed voor eenheid van christenen is een internationale gebedsweek die geboren is uit het verlangen naar christelijke eenheid. Het gebed om eenheid is een gebed van Jezus Christus zelf uit Johannes 17 vers 21. Hij bidt: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden." De jaarlijks terugkerende Week van gebed voor eenheid kent inmiddels een lange geschiedenis en is ook zélf een getuigenis van groeiende eenheid tussen christenen. 

Samen bidden voor eenheid sinds 1846

In Nederland is de Week van gebed voor eenheid een samenvoeging van twee verschillende internationale gebedsiniatieven: de Week of Prayer van de Evangelischte Alliantie en de Week of Prayer for Christian Unity van de Wereldraad van Kerken. 

Evangelische Alliantie

De Week van gebed is ontstaan in 1846, zowel internationaal als in Nederland. In dat jaar vond in Londen een internationale conferentie plaats die leidde tot de oprichting van de World Evangelical Fellowship. Vanuit Nederland namen voortrekkers uit de Reveilbeweging zoals Capadose, Da Costa en Groen van Prinsterer deel. Sindsdien organiseren zo'n honderd landen aan het begin van ieder jaar een gebedsweek. De Nederlandse Evangelische Alliantie startte in 1867; de gebedsweek was vanaf het begin een gezichtsbepalende activiteit. 

Raad van Kerken

De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid van christenen. De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid.

Samengevoegd sinds 2009

Sinds 2007 wordt er nauw samengewerkt tussen de Evangelische Alliantie (nu MissieNederland) en de Raad van Kerken in Nederland. In 2009 werden de twee verschillende gebedsweken samengevoegd tot één jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Dankzij deze samenwerking kan er ook lokaal vanuit eenheid samen gebeden worden in de week die volgt op de derde zondag van januari.

Thema's uit de afgelopen jaren

2022: Licht in het duister

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen stonden christenen stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de wijzen uit het Oosten, naar de plaats waar Jezus, de Redder wordt geopenbaard. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen.

Lees verder
Thema-Week-van-gebed-voor-eenheid-2022.png

2021: #blijfinmijnliefde

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2021. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Lees verder
Thema-blijfinmijnliefde.png

2020: Buitengewoon

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Lees verder
2020-Week-van-Gebed.jpg

2019: Recht voor ogen

In 2019 zet de Week van gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

Lees verder
rechtvoorogen2019.png

2018: Recht door zee

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.

Lees verder
2018rechtdoorzee.png

2017: Jouw hand, mijn glimlach

In 2017 staat de Week van gebed voor eenheid van christenen volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5 vers 14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14, NBV). Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

Lees verder
jouwhandmijnglimlach.png

2016: Het woord is aan jou

'Het woord is aan jou', luidt het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2016. Het materiaal is gemaakt door christenen uit Letland en geïnspireerd op de tekst uit 1 Petrus 2 vers 9: 'Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen.'

Lees verder
hetwoordisaanjou.png

Eerdere thema's (vanaf het jaar 2000)

2015 Dorst?
2014 Is Christus dan verdeeld?
2013 Wandelen met God
2012 Winnen met gevouwen handen
2011 Trouw en toegewijd
2010 Jij bent mijn getuige
2009 Een in Gods hand

Raad van Kerken

2008Bid onophoudelijk
2007"Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken"
2006"...ben ik in hun midden"
2005Christus, het ene fundament
2004"Mijn vrede geef ik u"
2003Wij dragen deze schat in aarden potten
2002Ja, bij U is de bron van het leven
2001De Weg, de Waarheid en het Leven
2000Geloven gaat verderEvangelische Alliantie (MissieNederland)

2008Bidden met open handen
2007De Koning komt!
2006Jezus Christus, maak ons één
2005Afstemmen op God
2004Gaan voor Go(u)d
2003Het geheim van de navoling
2002De gulden weg
2001Bidden in een keuzemaatschappij
2000Geloven in de toekomst